Nasza fir­ma zre­al­i­zowała kole­jne dostawy koszy. Nasze pro­duk­ty moż­na znaleźć w samym cen­trum Łodzi i stały się ele­mentem pięknego cen­trum mias­ta