Wyjątkowo udany i spek­taku­larny pro­jekt stworzenia nowego parku w samym cen­trum Budapesz­tu na tere­nie poprze­mysłowym. Zgod­nie z założe­ni­a­mi nowo pow­stałe tere­ny rekrea­cyjne mają być środ­kowoeu­rope­jskim sym­bol­em świadomego pro­jek­towa­nia architek­ton­icznego i kra­jo­bra­zowego, tworząc przestrze­nie spek­taku­larne i intymne dla życia w mieś­cie XXI wieku.
Nazwa parku Szél­lka­pu Park (Bra­ma Wia­trów) odnosi się do potrze­by stworzenia stref czystych wia­trów w tkance dużego miast, dlat­ego architek­ci stworzyli lek­ki tunel aero­dy­nam­iczny, aby bliskość natu­ry była nie tylko sym­bol­icz­na, ale także czymś, czego moż­na dotknąć, poczuć, a także odetch­nąć. Lokaliza­c­ja parku jest również nieprzy­pad­kowa: te nowoczesne tere­ny rekrea­cyjne pow­stały w obszarze ściśle zabu­dowanym, na ter­e­nach, które kiedyś były sil­nie zanieczyszc­zoną stre­fą przemysłową. .
W ramach inwest­y­cji zamon­towana m.in. osiem zestawów ławek mod­ułowych MILLI, które jed­nocześnie pełnią rolę ścianek oporowych.

Więcej infor­ma­cji o sys­temie ławek mod­ułowych MILLIlink

 

Pro­jekt MILLI: Nagy-Mihá­ly Márk
Architekt kra­jo­brazu: 4D Tájépítész Iroda
Inżynier gen­er­al­ny: TSPC
Zdję­cia: Barn­abás Neogrády-Kiss