Właściwości fizyczne i mechaniczne drewna Escofet

 

Do pro­dukcji drew­ni­anych ele­men­tów naszych pro­duk­tów wyko­rzys­tu­je­my następu­jące gatun­ki drewna:

  • Iroko
  • Tali
  • Cumaru
  • Świerk Skan­dy­naws­ki
  • Jodła

 

Kolumna1Właś­ci­woś­ci fizy­czne i mechan­iczneIrokoTaliCumaruŚwierk Skan­dy­naws­kiJodła
01.Gęs­tość (kg/m3) przy wilgo­t­noś­ci 8–12%6509201020500–540450
02.Skur­cz objętnościowy 0.00360.00520.00490.00380.44
03.Mod­uł sprężys­toś­ci drewna105.000140.000220.00094.000110.000
04.Max. wytrzy­małość  drew­na  na  zgi­nanie statyczne9551.7001.7801.057710
05.Maksy­mal­na wytrzy­małość na rozciąganie8001.2001.020

 

Wszys­tkie pro­duk­ty posi­ada­jące ele­men­ty drew­ni­ane mogą być dostar­czane z cer­ty­fikatem wydany przez For­est Stew­ard­ship Coun­sil (FSC®) — między­nar­o­dową orga­ni­za­cję non-prof­it, której celem jest pro­mowanie odpowiedzial­nego zarządza­nia zasoba­mi leśny­mi w całej Europie i planecie.