DOSTARCZENIEMONTAŻ WYPOSAŻENIA — CZ. 6

Dostawcy

 

DOSTARCZENIE I MONTAŻ WYPOSAŻENIA

Nie wol­no nam zanied­bać sprawdzenia dostaw­cy urządzeń na plac zabaw oraz pod­mio­tu, który
dokona mon­tażu. Orga­ni­za­c­je zrzesza­jące przed­siębior­ców lub inżynierów czy izby przemysłowohandlowe
mogą posi­adać infor­ma­cję o rzetel­nych part­ner­ach z intere­su­jącej nas branży. Podmioty,
które nie są zrzes­zone w takich orga­ni­za­c­jach mogą być równie wiary­godne, tym niem­niej przed nawiązaniem
współpra­cy zawsze sprawdźmy opinię na ich tem­at (pod­py­ta­jmy innych administratorów,
sprawdźmy fora internetowe).

Zamówienie

Wskazane jest, aby w zamówie­niu, jakiego dokonu­je­my określić, że zaku­pi­ony i zain­stalowany na
naszym placu zabaw sprzęt powinien być zgod­ny z nor­mą PN-EN 1176, a naw­ierzch­nia – z normą
PN-EN 1177.
Montaż
W przy­pad­ku nowych placów zabaw bard­zo wiele prob­lemów może wiązać się z zainstalowaniem
urządzeń. Pamię­ta­jmy, że dostaw­ca (oso­ba, z którą pod­pisal­iśmy umowę) jest odpowiedzial­ny za całość
zamówienia, nawet, jeśli real­iza­c­ja które­goś z zadań została zle­cona podwykonawcom.

Doku­men­ty, które powinien przed­staw­ić dostawca

Real­izu­jąc nasze zamówie­nie dostaw­ca urządzeń na plac zabaw powinien przekazać nam w szczególności:

■ infor­ma­cję iden­ty­fi kującą pro­du­cen­ta (importera),

■ doku­men­tację tech­niczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt lub nawierzchnia
zostały wypro­dukowane (powin­na być tam na pewno zawarta infor­ma­c­ja o kon­strukcji urządzenia,
jego wymi­arach, uży­tych mate­ri­ałach, far­bach i lakier­ach i listą zale­canych częś­ci zamiennych),

■ instrukcję zaw­ier­a­jącą infor­ma­cję o zale­canym sposo­bie mon­tażu, sprawdźmy dokładnie
szczegól­nie to, co jest napisane małym drukiem, aby wszys­tko było zgodne ze złożonym zamówieniem,

■ instrukcję obsłu­gi, włącznie z dany­mi na tem­at bez­piecznych odległoś­ci pomiędzy urządzeniami
(najlepiej w formie grafi cznej), zasadach kon­troli i konserwacji,

■ cer­ty­fi katy, bada­nia i inne doku­men­ty potwierdza­jące zgod­ność sprzę­tu z nor­ma­mi PN-EN 1176
lub PN-EN 1177 (jako min­i­mum powin­niśmy uzyskać pisemne potwierdze­nie kom­plet­noś­ci wykonania
prac obję­tych zamówieniem).

W odniesie­niu do tego ostat­niego zagad­nienia należy zaz­naczyć, że najczęś­ciej stosowanym dokumentem
jest cer­ty­fi kat wys­taw­iony przez akredy­towaną jed­nos­tkę. Innym doku­mentem może być
deklarac­ja zgod­noś­ci pro­du­cen­ta lub dostaw­cy, bądź raport kon­trol­ny przeprowad­zony przez producenta
lub insty­tucję zewnętrzną (akredy­towane laboratorium).

Dzię­ki dzi­ała­niu między­nar­o­dowego sys­te­mu akredy­tacji jed­nos­tek cer­ty­fi kują­cych powinno
uznawać się cer­ty­fi katy wydawane przez insty­tuc­je zagraniczne. Należy jed­nak wyma­gać, aby dostawca
sprzę­tu przed­staw­ił zarówno ory­gi­nal­ną wer­sję cer­ty­fi katu, jak i jego tłu­macze­nie na język
narodowy.

 

Inspekcja po zamontowaniu urządzeń

Prak­ty­ka wskazu­je, że posi­adanie cer­ty­fikatów nie gwaran­tu­je, że urządze­nie będzie fak­ty­cznie zgodne
z nor­ma­mi. Stąd też przed odd­aniem placu zabaw do użytku należy pod­dać sprzęt kon­troli. Najlepiej,
jeśli przeprowadzi ją spec­jal­ista lub akredy­towana jed­nos­t­ka inspekcyjna.
Wyni­ki kon­troli nie będą wyłącznie potwierdze­niem wyko­na­nia wszys­tkiego zgod­nie z normą,
ale dodatkowo posłużą do wery­fi kacji jakoś­ci wyko­na­nia sprzę­tu oraz mon­tażu. Spra­woz­danie z tej
inspekcji powin­no być dowo­dem, że dostaw­ca zas­tosował się do wszys­t­kich ist­nieją­cych w tym zakresie
przepisów oraz wymogów tech­nicznych, aby plac zabaw był bezpieczny.
Inspekc­ja ta także powin­na – jeśli jest to wyma­gane – sprawdz­ić naw­ierzch­nię pod kątem zgodności
z nor­mą PN-EN 1177 i jej właś­ci­woś­ci amortyzacyjnych.

 

 

 


producenci małej architektury

Archgoods.eu jest region­al­nym przed­staw­icielem firmy Kom­pan – najwięk­szę­go pro­du­cen­ta placów zabaw w Europie oraz lid­era w zakre­sie bez­pieczeńst­wa placów zabaw. Bez­pieczne place zabaw – pro­jek­towanie w opar­ciu o swo­je doświad­cze­nie i wiedzę naszych spec­jal­istów ułatwi zapro­jek­tować funkcjon­al­ny, bez­pieczny i atrak­cyjny plac zabaw.

Peł­na ofer­ta pro­duk­towa dostep­na jest na stron­ie: www.pl.kompan.com

 


 

AUTORZY:

David Year­ley
Królewskie Towarzyst­wo Zapo­b­ie­ga­nia Wypadkom
Roy­al Soci­ety for the Pre­ven­ti­ion of Acci­dents – RoSPA
Dominik Berliński
Cen­trum Kon­troli Placów Zabaw

 

Niniejsza pub­likac­ja została sfi nan­sowana dzię­ki wspar­ciu fi nan­sowe­mu Wspól­no­ty Europejskiej
w ramach wspól­nego dzi­ała­nia Bez­pieczne place zabaw
(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).
Komis­ja Europe­js­ka nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za treść zawartych w niej informacji.
Niniejsza pub­likac­ja może być bez zez­wole­nia powielana i pub­likowana w częś­ci bądź całości.
W przy­pad­ku wyko­rzys­ta­nia zawartych w niej informacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów uprze­jmie prosi o powiadomienie
o sposo­bie wyko­rzys­ta­nia publikacji:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Depar­ta­ment Nad­zoru Rynku
pl. Pow­stańców Warsza­wy 1
00–950 Warszawa
E‑mail: dnr@uokik.gov.pl