DOSTARCZENIE I MONTAŻ WYPOSAŻENIA – CZ. 6

Dostawcy

 

DOSTARCZENIE I MONTAŻ WYPOSAŻENIA

Nie wolno nam zaniedbać sprawdzenia dostawcy urządzeń na plac zabaw oraz podmiotu, który
dokona montażu. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców lub inżynierów czy izby przemysłowohandlowe
mogą posiadać informację o rzetelnych partnerach z interesującej nas branży. Podmioty,
które nie są zrzeszone w takich organizacjach mogą być równie wiarygodne, tym niemniej przed nawiązaniem
współpracy zawsze sprawdźmy opinię na ich temat (podpytajmy innych administratorów,
sprawdźmy fora internetowe).

Zamówienie

Wskazane jest, aby w zamówieniu, jakiego dokonujemy określić, że zakupiony i zainstalowany na
naszym placu zabaw sprzęt powinien być zgodny z normą PN-EN 1176, a nawierzchnia – z normą
PN-EN 1177.
Montaż
W przypadku nowych placów zabaw bardzo wiele problemów może wiązać się z zainstalowaniem
urządzeń. Pamiętajmy, że dostawca (osoba, z którą podpisaliśmy umowę) jest odpowiedzialny za całość
zamówienia, nawet, jeśli realizacja któregoś z zadań została zlecona podwykonawcom.

Dokumenty, które powinien przedstawić dostawca

Realizując nasze zamówienie dostawca urządzeń na plac zabaw powinien przekazać nam w szczególności:

■ informację identyfi kującą producenta (importera),

■ dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt lub nawierzchnia
zostały wyprodukowane (powinna być tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji urządzenia,
jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i listą zalecanych części zamiennych),

■ instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, sprawdźmy dokładnie
szczególnie to, co jest napisane małym drukiem, aby wszystko było zgodne ze złożonym zamówieniem,

■ instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami
(najlepiej w formie grafi cznej), zasadach kontroli i konserwacji,

■ certyfi katy, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176
lub PN-EN 1177 (jako minimum powinniśmy uzyskać pisemne potwierdzenie kompletności wykonania
prac objętych zamówieniem).

W odniesieniu do tego ostatniego zagadnienia należy zaznaczyć, że najczęściej stosowanym dokumentem
jest certyfi kat wystawiony przez akredytowaną jednostkę. Innym dokumentem może być
deklaracja zgodności producenta lub dostawcy, bądź raport kontrolny przeprowadzony przez producenta
lub instytucję zewnętrzną (akredytowane laboratorium).

Dzięki działaniu międzynarodowego systemu akredytacji jednostek certyfi kujących powinno
uznawać się certyfi katy wydawane przez instytucje zagraniczne. Należy jednak wymagać, aby dostawca
sprzętu przedstawił zarówno oryginalną wersję certyfi katu, jak i jego tłumaczenie na język
narodowy.

 

Inspekcja po zamontowaniu urządzeń

Praktyka wskazuje, że posiadanie certyfikatów nie gwarantuje, że urządzenie będzie faktycznie zgodne
z normami. Stąd też przed oddaniem placu zabaw do użytku należy poddać sprzęt kontroli. Najlepiej,
jeśli przeprowadzi ją specjalista lub akredytowana jednostka inspekcyjna.
Wyniki kontroli nie będą wyłącznie potwierdzeniem wykonania wszystkiego zgodnie z normą,
ale dodatkowo posłużą do weryfi kacji jakości wykonania sprzętu oraz montażu. Sprawozdanie z tej
inspekcji powinno być dowodem, że dostawca zastosował się do wszystkich istniejących w tym zakresie
przepisów oraz wymogów technicznych, aby plac zabaw był bezpieczny.
Inspekcja ta także powinna – jeśli jest to wymagane – sprawdzić nawierzchnię pod kątem zgodności
z normą PN-EN 1177 i jej właściwości amortyzacyjnych.

 

 

 


producenci małej architektury

Archgoods.eu jest regionalnym przedstawicielem firmy Kompan – największęgo producenta placów zabaw w Europie oraz lidera w zakresie bezpieczeństwa placów zabaw. Bezpieczne place zabaw – projektowanie w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę naszych specjalistów ułatwi zaprojektować funkcjonalny, bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw.

Pełna oferta produktowa dostepna jest na stronie: www.pl.kompan.com

 


 

AUTORZY:

David Yearley
Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom
Royal Society for the Preventiion of Accidents – RoSPA
Dominik Berliński
Centrum Kontroli Placów Zabaw

 

Niniejsza publikacja została sfi nansowana dzięki wsparciu fi nansowemu Wspólnoty Europejskiej
w ramach wspólnego działania Bezpieczne place zabaw
(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja może być bez zezwolenia powielana i publikowana w części bądź całości.
W przypadku wykorzystania zawartych w niej informacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprzejmie prosi o powiadomienie
o sposobie wykorzystania publikacji:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Nadzoru Rynku
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
E-mail: dnr@uokik.gov.pl

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.