DOSTARCZENIEMONTAŻ WYPOSAŻENIA — CZ. 6

Dostawcy

  DOSTARCZENIE I MONTAŻ WYPOSAŻENIA Nie wol­no nam zanied­bać sprawdzenia dostaw­cy urządzeń na plac zabaw oraz pod­mio­tu, który dokona mon­tażu. Orga­ni­za­c­je zrzesza­jące przed­siębior­ców lub inżynierów czy izby prze­mysłowohand­lowe mogą posi­adać infor­ma­cję o rzetel­nych part­ner­ach z intere­su­jącej nas branży. Pod­mio­ty, które nie są zrzes­zone w takich orga­ni­za­c­jach mogą być równie wiary­godne, tym niem­niej przed naw­iązaniem współpra­cy zawsze sprawdźmy opinię na ich tem­at (pod­py­ta­jmy innych admin­is­tra­torów, sprawdźmy fora inter­ne­towe).

Zamówienie

Wskazane jest, aby w zamówie­niu, jakiego dokonu­je­my określić, że zaku­pi­ony i zain­stalowany na naszym placu zabaw sprzęt powinien być zgod­ny z nor­mą PN-EN 1176, a naw­ierzch­nia – z nor­mą PN-EN 1177. Mon­taż W przy­pad­ku nowych placów zabaw bard­zo wiele prob­lemów może wiązać się z zain­stalowaniem urządzeń. Pamię­ta­jmy, że dostaw­ca (oso­ba, z którą pod­pisal­iśmy umowę) jest odpowiedzial­ny za całość zamówienia, nawet, jeśli real­iza­c­ja które­goś z zadań została zle­cona pod­wykon­aw­com. Doku­men­ty, które powinien przed­staw­ić dostaw­ca Real­izu­jąc nasze zamówie­nie dostaw­ca urządzeń na plac zabaw powinien przekazać nam w szczegól­noś­ci: ■ infor­ma­cję iden­ty­fi kującą pro­du­cen­ta (importera), ■ doku­men­tację tech­niczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt lub naw­ierzch­nia zostały wypro­dukowane (powin­na być tam na pewno zawarta infor­ma­c­ja o kon­strukcji urządzenia, jego wymi­arach, uży­tych mate­ri­ałach, far­bach i lakier­ach i listą zale­canych częś­ci zami­en­nych), ■ instrukcję zaw­ier­a­jącą infor­ma­cję o zale­canym sposo­bie mon­tażu, sprawdźmy dokład­nie szczegól­nie to, co jest napisane małym drukiem, aby wszys­tko było zgodne ze złożonym zamówie­niem, ■ instrukcję obsłu­gi, włącznie z dany­mi na tem­at bez­piecznych odległoś­ci pomiędzy urządzeni­a­mi (najlepiej w formie grafi cznej), zasadach kon­troli i kon­serwacji, ■ cer­ty­fi katy, bada­nia i inne doku­men­ty potwierdza­jące zgod­ność sprzę­tu z nor­ma­mi PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 (jako min­i­mum powin­niśmy uzyskać pisemne potwierdze­nie kom­plet­noś­ci wyko­na­nia prac obję­tych zamówie­niem). W odniesie­niu do tego ostat­niego zagad­nienia należy zaz­naczyć, że najczęś­ciej stosowanym doku­mentem jest cer­ty­fi kat wys­taw­iony przez akredy­towaną jed­nos­tkę. Innym doku­mentem może być deklarac­ja zgod­noś­ci pro­du­cen­ta lub dostaw­cy, bądź raport kon­trol­ny przeprowad­zony przez pro­du­cen­ta lub insty­tucję zewnętrzną (akredy­towane lab­o­ra­to­ri­um). Dzię­ki dzi­ała­niu między­nar­o­dowego sys­te­mu akredy­tacji jed­nos­tek cer­ty­fi kują­cych powin­no uznawać się cer­ty­fi katy wydawane przez insty­tuc­je zagraniczne. Należy jed­nak wyma­gać, aby dostaw­ca sprzę­tu przed­staw­ił zarówno ory­gi­nal­ną wer­sję cer­ty­fi katu, jak i jego tłu­macze­nie na język nar­o­dowy.  

Inspekcja po zamontowaniu urządzeń

Prak­ty­ka wskazu­je, że posi­adanie cer­ty­fikatów nie gwaran­tu­je, że urządze­nie będzie fak­ty­cznie zgodne z nor­ma­mi. Stąd też przed odd­aniem placu zabaw do użytku należy pod­dać sprzęt kon­troli. Najlepiej, jeśli przeprowadzi ją spec­jal­ista lub akredy­towana jed­nos­t­ka inspekcyj­na. Wyni­ki kon­troli nie będą wyłącznie potwierdze­niem wyko­na­nia wszys­tkiego zgod­nie z nor­mą, ale dodatkowo posłużą do wery­fi kacji jakoś­ci wyko­na­nia sprzę­tu oraz mon­tażu. Spra­woz­danie z tej inspekcji powin­no być dowo­dem, że dostaw­ca zas­tosował się do wszys­t­kich ist­nieją­cych w tym zakre­sie przepisów oraz wymogów tech­nicznych, aby plac zabaw był bez­pieczny. Inspekc­ja ta także powin­na – jeśli jest to wyma­gane – sprawdz­ić naw­ierzch­nię pod kątem zgod­noś­ci z nor­mą PN-EN 1177 i jej właś­ci­woś­ci amortyzacyjnych. 
producenci małej architektury Archgoods.eu jest region­al­nym przed­staw­icielem firmy Kom­pan – najwięk­szę­go pro­du­cen­ta placów zabaw w Europie oraz lid­era w zakre­sie bez­pieczeńst­wa placów zabaw. Bez­pieczne place zabaw – pro­jek­towanie w opar­ciu o swo­je doświad­cze­nie i wiedzę naszych spec­jal­istów ułatwi zapro­jek­tować funkcjon­al­ny, bez­pieczny i atrak­cyjny plac zabaw. Peł­na ofer­ta pro­duk­towa dostep­na jest na stron­ie: www.pl.kompan.com  
 

AUTORZY:

David Year­ley Królewskie Towarzyst­wo Zapo­b­ie­ga­nia Wypad­kom Roy­al Soci­ety for the Pre­ven­ti­ion of Acci­dents – RoSPA Dominik Berlińs­ki Cen­trum Kon­troli Placów Zabaw   Niniejsza pub­likac­ja została sfi nan­sowana dzię­ki wspar­ciu fi nan­sowe­mu Wspól­no­ty Europe­jskiej w ramach wspól­nego dzi­ała­nia Bez­pieczne place zabaw (umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840). Komis­ja Europe­js­ka nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za treść zawartych w niej infor­ma­cji. Niniejsza pub­likac­ja może być bez zez­wole­nia powielana i pub­likowana w częś­ci bądź całoś­ci. W przy­pad­ku wyko­rzys­ta­nia zawartych w niej infor­ma­cji Urząd Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów uprze­jmie prosi o powiadomie­nie o sposo­bie wyko­rzys­ta­nia pub­likacji: Urząd Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów Depar­ta­ment Nad­zoru Rynku pl. Pow­stańców Warsza­wy 1 00–950 Warsza­wa E‑mail: dnr@uokik.gov.pl