W naszej ofer­cie posi­adamy 19 mod­eli don­ic ulicznych. Są to don­ice, które z powodze­niem moż­na stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W więk­szoś­ci przy­pad­ku są to don­ice stalowe, wyko­nane ze stali corten, stali ocynkowanej, mal­owanej proszkowo lub stali nierdzewnej. Dodatkowo  nasza ofer­ta wzbo­ga­cona jest o don­ice uliczne wyko­nane z kon­glom­er­atu gran­i­tu lub  hypergranitu.

Zdjęcie 1. Przykład donicy LAB23 wykonaej ze stali corten

donice uliczne z cortenu

Don­ice uliczne i parkowe dostęp­ne w ofer­cie Arch­goods wyposażone są w sys­tem przele­wowy, który reg­u­lu­je poziom wody wewnątrz don­icy. Pon­ad­to wszys­tkie don­ice stalowe wyposażone są w pod­stawę ze stali nierdzewnej, która umożli­wia bez­pieczne ustaw­ie­nie don­ic także na nierównych powierzchniach.

Zdjęcie 2. Przykład donicy wykonanej z Hypergranitu

 

donice uliczne z betonu UHPC
don­ice uliczne z betonu UHPC

 

Ciężar don­icy wraz z wkła­dem (tj. rośliną oraz gle­bą) spraw­ia, że nie jest wyma­gane mocow­anie na stałe don­ic do podłoża. Pon­ad­to na życze­nie don­ice mogą wyposażone być w dodatkową osłonę ter­miczną chroniącą układ korzeniowy zarówno przed niski­mi jak i wysoki­mi temperaturami.

 

Najczęś­ciej popeł­ni­ane błędy przy wyborze donic

Najczęś­ciej popeł­ni­anym błę­dem, jest zwracanie uwa­gi wyłącznie na design. Wygląd don­icy jest oczy­wiś­cie ważny, ale należy również zwró­cić uwagę na jakość mate­ri­ału, z jakiego jest wyko­nany — jest to szczegól­nie istotne w przy­pad­ku don­ic ustaw­ianych w miejs­cach pub­licznych, ogólnodostępnych.

Równie istotne przed zaku­pem don­icy jest zas­tanowie­nie się, gdzie nasze rośliny będą zimować. Nie każ­da don­ica nada­je się do trzy­ma­nia jej na zewnątrz w tem­per­at­u­rach minu­sowych. Don­ica z dodatkową izo­lacją ter­miczną ochroni układ korzeniowy rośliny nawet w bard­zo nis­kich temperaturach.

Należy również pamię­tać, że don­ice uliczne i parkowe dobier­amy odpowied­nio do wielkoś­ci bryły korzeniowej, dlat­ego w przy­pad­ku don­ic  ulicznych warto robić to z zapasem, aby uniknąc koniecznoś­ci  zmi­any na więk­sze wraz ze wzrostem rośliny. Jeśli rośli­na będzie miała zbyt cias­no, to szy­bko zwięd­nie. Warto zwró­cić jed­nak również uwage na fakt, że małych roślin nie  powin­no sadz­ić się od razu w dużych don­icach, ponieważ ich sys­tem uko­rze­nienia rozrośnie się zbyt moc­no w sto­sunku do częś­ci górnej rośliny.