Donice ogrodowe — 3 najczęstsze problemy i jak im zaradzić

Więk­szość ogrod­ników bory­ka się z podob­ny­mi prob­le­ma­mi doty­czą­cy­mi don­ic ogrodowych. Ziden­ty­fikowal­iśmy je i przy­go­towal­iśmy trzy wskazów­ki — jak im zaradzić.

1- Miejsca zacienione

Rozwój niek­tórych roślin w miejs­ca zacienionych jest utrud­niony, dlat­ego w takim przy­pad­ku kluc­zowy jest wybór roślin, które toleru­ją cień lub ros­ną przy mniejszym nasłonecznie­niu. Wybierz rośliny, które kocha­ją wilgoć, ponieważ gle­ba w zacienionej przestrzeni pozosta­je wilgotna.

2- Miejsca nasłonecznione

A co gdy nasze don­ice z kwiata­mi, rośli­na­mi ustaw­ione są na balkonie, tarasie lub placu, które narażone jest na  długie i bezpośred­nie odd­zi­ały­wanie promieniowa­nia słonecznego . W takim przy­pad­ku pamię­taj, że rośliny upraw­iane w ogrodzie mogą swo­bod­nie rozsz­erzać swo­je  uład korzeniowy, pod­czas gdy rośliny don­iczkowe mają ogranic­zoną przestrzeń do wzros­tu i ich praw­idłowy rozwój wyma­ga sys­tem­aty­cznego podle­wa­nia i dostar­cza­nia skład­ników odżywczych.

Dlat­ego tak ważne jest, aby stale i reg­u­larnie podle­wać wodą, oraz dostar­cza­jać od cza­su do cza­su skład­ników odżywczych.

Jak sobie poradz­ić w takiej sytuacji?

Codzi­en­nie nawad­ni­aj i okre­sowo  raz na tydzień lub co 10 dni “dokarmi­aj” rośliny poprzez stosowanie nawozu w połowie daw­ki wskazanej na opakowa­niu nawozu. Raz w tygod­niu przyci­naj rośliny, usuwaj martwe lub uszkod­zone częś­ci. Uży­waj ceram­icznych lub betonowych don­ic ogrodowych, gdyż lep­iej  utrzy­mu­ją odpowied­nią wilgoć i tem­per­aturę w glebie. Upraw­iaj winorośle lub wiszące rośliny na poręczy, aby stworzyć cień dla roślin ros­ną­cych niżej.

3- Problem nawodnienia lub przelania

Najłatwiejszym rozwiązaniem jest umieszcze­nie na donie don­icy lub w spod­ku pod don­icą warst­wy kamyków. Kamy­ki pozwala­ją wodzie swo­bod­nie spłynąć i spraw­ią, że dno don­icy nie będzie miało stałego kon­tak­tu z wodę oraz zapo­b­ie­ga­ją przelaniu.Najlepszym rozwiązaniem jest uży­cie don­ic z sys­te­mem  samodziel­nego podle­wa­nia. Wów­czas prak­ty­cznie możesz zapom­nieć o podle­wa­niu don­ic ogrodowych lub na taracie.