Ter­min real­iza­cji zamówień uza­leżniony jest od mate­ri­ału z jakiego wyko­nane są zaku­pi­one pro­duk­ty i tak:

  • pro­duk­ty wyko­nane ze stali ocynkowanej mal­owanej proszkowo — ter­min real­iza­cji: ok. 6 tygod­ni
  • pro­duk­ty wyko­nane ze stali corten — ter­min real­iza­cji: ok. 7 tygod­ni
  • pro­duk­ty wyko­nane ze stali nierdzewnej — ter­min real­iza­cji: ok. 6 tygod­ni
  • pro­duk­ty wyko­nane z kon­glom­er­atu gran­i­tu lub mar­mu­ru — ter­min real­iza­cji: ok. 8 tygod­ni

W wyjątkowych przy­pad­kach nieza­leżnych od nas zas­trzegamy sobie możli­wość wydłuże­nia okre­su wysył­ki towaru, o czym zostaną Państ­wo poin­for­mowani drogą mailową. Proszę uwzględ­nić również, prz­er­wę pro­duk­cyjną w miesiącu sierp­niu.