Category Archives: Bez kategorii

WSZYSTKOSTALI CORTEN

Wysok­iej jakoś­ci spec­jal­na stal na przed­mio­ty ogrodowe Stal CORTEN* jest rodza­jem stali niskostopowej, która charak­teryzu­je się odpornoś­cią na warun­ki atmos­fer­yczne. Pod wpły­wem zmi­en­nych warunk­ów atmos­fer­ycznych na powierzch­ni stali tworzy się warst­wa ochron­na.. Stal Corten ma pon­ad­prze­cięt­ną żywot­ność, nie wyma­ga mal­owa­nia i nada­je się w całoś­ci do recyk­lin­gu. Uży­wamy tylko bard­zo wysok­iej jakoś­ci stali klasy S355J2W + N, numer mate­ri­ału 1.8965, która może być również gię­ta i spawana odpowied­nim […]

Podbudowa pod posadzki bezpieczne EPDM

Pod­bu­dowa: Uwa­ga ogól­na: pod­bu­dowa powin­na zapewnić możli­wość spły­wu wody, zarówno deszc­zowej, jak i nat­u­ral­nej wody grun­towej do nat­u­ral­nego podłoża, albo do sys­te­mu drenażowego. Pod­bu­dowa powin­na być wyko­nana przy uży­ciu twardych, czystych, zmi­ażdżonych kruszyw odpornych na mróz. Stopień pod­szy­cia musi być taki, aby zapewnić sta­bil­ność, a jed­nocześnie pozostał porowaty. Mate­ri­ał należy układać warst­wa­mi nieprzekracza­ją­cy­mi 100 mm, a każdą warst­wę należy zagęś­cić przed ułoże­niem następ­nej. […]

Normy dotyczące placów zabaw — cz. 8

Normy dotyczące placów zabaw

Pobież najnowszy kat­a­log placów zabaw Kom­pan. Wprowadze­nie Europe­jskie normy doty­czące placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich pol­skie wer­sje są oznac­zone jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostały po raz pier­wszy ogłos­zone w 1998 r. i w znacznym stop­niu opier­ały się na bry­tyjskiej normie BS 5696 oraz niemieck­iej DIN 7926. Nor­ma PN-EN 1176 […]

KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW — CZ. 7

  Uwa­gi ogólne Bez­pieczeńst­wo dzieci na pla­cach zabaw nie tylko zależy od odpowied­niego zaplanowa­nia oraz wyboru właś­ci­wego wyposaże­nia. Niezbęd­ny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i zapewnie­nie reg­u­larnych kon­troli oraz utrzy­manie najwyższych stan­dard­ów bez­pieczeńst­wa. Nor­ma PN-EN 1176–7 zale­ca, aby prowadz­ić trzy rodza­je kon­troli placów zabaw. Wykonu­jąc je admin­is­tra­torzy real­izu­ją swo­je pod­sta­wowe obow­iąz­ki wobec użytkown­ików. Inspekc­je powin­ny obe­j­mować cały plac, włącznie ze ścieżka­mi, ogrodzeni­a­mi, […]

DOSTARCZENIE I MONTAŻ WYPOSAŻENIA — CZ. 6

Dostaw­cy   Nie wol­no nam zanied­bać sprawdzenia dostaw­cy urządzeń na plac zabaw oraz pod­mio­tu, który dokona mon­tażu. Orga­ni­za­c­je zrzesza­jące przed­siębior­ców lub inżynierów czy izby prze­mysłowohand­lowe mogą posi­adać infor­ma­cję o rzetel­nych part­ner­ach z intere­su­jącej nas branży. Pod­mio­ty, które nie są zrzes­zone w takich orga­ni­za­c­jach mogą być równie wiary­godne, tym niem­niej przed naw­iązaniem współpra­cy zawsze sprawdźmy opinię na ich tem­at (pod­py­ta­jmy innych admin­is­tra­torów, sprawdźmy fora inter­ne­towe). Zamówie­nie […]

PLANOWANIE KRAJOBRAZU I ROŚLINNOŚCI NA PLACU ZABAW — CZ. 5

Planowanie kra­jobazu i roślin­noś­ci na placu zabaw   Wyko­rzys­tanie kra­jo­brazu oraz zasadze­nie atrak­cyjnej roślin­noś­ci sprawi, że zabawa stanie się jeszcze więk­szą fra­jdą. Pamię­ta­jmy przy tej okazji o zasadze­niu drzew, które zapewnią cień małym dzieciom. Drze­wa nie tylko zaofer­u­ją cień, ale także pod­niosą walo­ry wiz­ualne placu. Jeśli plac zabaw zna­j­du­je się na ter­e­nach poza­miejs­kich zas­tanówmy się, czy nie należało­by poz­wolić, aby poras­tała go wyso­ka trawa czy polne kwiaty. Moż­na […]

BEZPIECZNE PLACE ZABAWPROJEKTOWANIECZ. 4

Ustaw­ie­nie urządzeń na placu   Zwróćmy uwagę, w jaki sposób dzieci porusza­ją się po placu zabaw. Czy wchodząc na plac zabaw będą musi­ały prze­jść przo­dem do huś­ta­ją­cych się obok wejś­cia? Czy schodząc ze zjeżdżal­ni czy karuzeli nie natkną się na inne dzieci bie­ga­jące w pobliżu? Jeśli tylko jest to możli­we umieszcza­jmy huśtaw­ki w takim ustaw­ie­niu wobec ogrodzenia, aby utrud­nić prze­jś­cie za buja­ją­cy­mi się dzieć­mi. Zjeżdżal­nie nie powin­ny być ustaw­iane w kierunku połud­niowym, […]

BEZPIECZNE PLACE ZABAWPROJEKTOWANIECZ. 3

CZ. 3. PROJEKTOWANIE     Kil­ka uwag ogól­ny Bez­pieczne place zabaw — pro­jek­towanie rozpoczy­namy od prac nad zagospo­darowaniem terenu. Zbyt częs­to bierze się pod uwagę wyłącznie urządzenia, jakie zostaną tam zain­stalowane. Tym­cza­sem najważniejszy jest po pros­tu dobry pomysł. Sko­rzys­ta­jmy z tego, co zaofer­owała natu­ra: uwzględ­ni­jmy w pro­jek­cie ist­niejącą roślin­ność, uksz­tał­towanie terenu, podłoże. Wszys­tko to, wraz ze sprzętem, powin­no kom­ponować się w jed­ną […]