BEZPIECZNE PLACE ZABAW — ZAGADNIENIA PRAWNE — CZ.2

CZ. 2. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

BEZPIECZNE PLACE ZABAW - ZAGADNIENIA PRAWNE

Zagad­nienia prawne

Place zabaw to na ogół zestaw wielu urządzeń, zarówno trady­cyjnych, jak i nowoczes­nych: zjeżdżalni,
huśtawek, ścianek do wspinacz­ki. W miejs­cach rekreacji zna­j­du­ją się także takie ele­men­ty, jak: płoty,
bram­ki, śmiet­ni­ki, chod­ni­ki, rośliny czy tablice informacyjne.

Urządzenia zamon­towane na placu zabaw podle­ga­ją, co do zasady, unor­mowan­iom dyrektywy
w spraw­ie ogól­nego bez­pieczeńst­wa pro­duk­tów (2001/95/WE). Bardziej szczegółowe przepisy są
różne w zależnoś­ci od kraju1, tym niem­niej zasadą jest, że wszyscy pro­du­cen­ci, importerzy oraz dystrybutorzy
mają obow­iązek wprowadzać na rynek wyłącznie pro­duk­ty bez­pieczne. To, czy tak faktycznie
jest, moż­na udowod­nić m.in. przez fakt pro­dukcji w zgodzie z obow­iązu­ją­cy­mi normami.
W odniesie­niu do urządzeń na pla­cach zabaw oraz naw­ierzch­ni będą to odpowied­nio normy PN-EN
1176 oraz PN-EN 1177.

Warto wspom­nieć, że normy odnoszą się tylko do urządzeń oraz naw­ierzch­ni placu zabaw. Poza zakresem
dyrek­ty­wy pozosta­ją na przykład takie istotne zagad­nienia związane z bezpieczeństwem
użytkown­ików, jak zasady utrzy­ma­nia miejs­ca w czys­toś­ci, kon­serwac­ja roślin­noś­ci czy ogrodzenia.

To wszys­tko, co jest związane z ogól­nym utrzy­maniem ładu na placu zabaw reg­u­lu­ją przepisy krajowe,
najczęś­ciej wydawane przez władze lokalne.

Z tem­atyką prawną wiąże się także zagad­nie­nie dochodzenia roszczeń od dostaw­cy urządzeń, które
okażą się być niez­godne z nor­ma­mi. Zamaw­ia­jąc wyposaże­nie placu zabaw powin­niśmy określić
w specy­fi kacji zamówienia, że powin­ny one być zgodne z obow­iązu­ją­cy­mi nor­ma­mi. Jeśli przedsiębiorca
– wbrew treś­ci naszego zamówienia – dostar­czył pro­dukt, który nie jest zgod­ny z nor­ma­mi, konieczne
będzie dochodze­nie swych praw na pod­staw­ie ręko­j­mi za wady fi zyczne2.

Kon­sul­tac­je

Zan­im zaczniemy pro­jek­tować plac zabaw, pamię­ta­jmy, że niezbęd­na będzie kon­sul­tac­ja z przyszłymi
użytkown­ika­mi: dzieć­mi, rodzi­ca­mi, opieku­na­mi, insty­tuc­ja­mi eduka­cyjny­mi oraz mieszkań­ca­mi okolicy.
Jeśli plac zabaw jest zgod­ny z oczeki­wa­ni­a­mi tak dzieci, jak i rodz­iców, maluchy będą chci­ały się
na nim baw­ić a rodz­ice chęt­niej będą przy­chodz­ić i jed­nocześnie nad­zorować pociechy. Dobre miejsce
zabawy to takie, które daje sze­ro­ki wach­larz możli­woś­ci, wynika­ją­cych zarówno z umieszczonego
tam wyposaże­nia, jak też uksz­tał­towa­nia terenu czy roślin­noś­ci. Ważne jest także dos­tosowanie miejsca
do oczeki­wań lokalnej społeczności.

 


producenci małej architektury

Archgoods.eu jest region­al­nym przed­staw­icielem firmy Kom­pan – najwięk­szę­go pro­du­cen­ta placów zabaw w Europie oraz lid­era w zakre­sie bez­pieczeńst­wa placów zabaw. W zes­pole Arch­goods są architek­ci oraz spec­jal­iś­ci, którzy odpowiedzą na wszys­tkie Państ­wa pyta­nia, w ramach bezpłat­nych konsultacji.

Peł­na ofer­ta pro­duk­towa dostep­na jest na stron­ie: www.pl.kompan.com

 


 

AUTORZY:

David Year­ley
Królewskie Towarzyst­wo Zapo­b­ie­ga­nia Wypadkom
Roy­al Soci­ety for the Pre­ven­ti­ion of Acci­dents – RoSPA
Dominik Berliński
Cen­trum Kon­troli Placów Zabaw

 

Niniejsza pub­likac­ja została sfi nan­sowana dzię­ki wspar­ciu fi nan­sowe­mu Wspól­no­ty Europejskiej
w ramach wspól­nego dzi­ała­nia Bez­pieczne place zabaw
(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).
Komis­ja Europe­js­ka nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za treść zawartych w niej informacji.
Niniejsza pub­likac­ja może być bez zez­wole­nia powielana i pub­likowana w częś­ci bądź całości.
W przy­pad­ku wyko­rzys­ta­nia zawartych w niej informacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów uprze­jmie prosi o powiadomienie
o sposo­bie wyko­rzys­ta­nia publikacji:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Depar­ta­ment Nad­zoru Rynku
pl. Pow­stańców Warsza­wy 1
00–950 Warszawa
E‑mail: dnr@uokik.gov.pl