BEZPIECZNE PLACE ZABAW – ZAGADNIENIA PRAWNE – CZ.2

CZ. 2. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

BEZPIECZNE PLACE ZABAW - ZAGADNIENIA PRAWNE

Zagadnienia prawne

Place zabaw to na ogół zestaw wielu urządzeń, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych: zjeżdżalni,
huśtawek, ścianek do wspinaczki. W miejscach rekreacji znajdują się także takie elementy, jak: płoty,
bramki, śmietniki, chodniki, rośliny czy tablice informacyjne.

Urządzenia zamontowane na placu zabaw podlegają, co do zasady, unormowaniom dyrektywy
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE). Bardziej szczegółowe przepisy są
różne w zależności od kraju1, tym niemniej zasadą jest, że wszyscy producenci, importerzy oraz dystrybutorzy
mają obowiązek wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. To, czy tak faktycznie
jest, można udowodnić m.in. przez fakt produkcji w zgodzie z obowiązującymi normami.
W odniesieniu do urządzeń na placach zabaw oraz nawierzchni będą to odpowiednio normy PN-EN
1176 oraz PN-EN 1177.

Warto wspomnieć, że normy odnoszą się tylko do urządzeń oraz nawierzchni placu zabaw. Poza zakresem
dyrektywy pozostają na przykład takie istotne zagadnienia związane z bezpieczeństwem
użytkowników, jak zasady utrzymania miejsca w czystości, konserwacja roślinności czy ogrodzenia.

To wszystko, co jest związane z ogólnym utrzymaniem ładu na placu zabaw regulują przepisy krajowe,
najczęściej wydawane przez władze lokalne.

Z tematyką prawną wiąże się także zagadnienie dochodzenia roszczeń od dostawcy urządzeń, które
okażą się być niezgodne z normami. Zamawiając wyposażenie placu zabaw powinniśmy określić
w specyfi kacji zamówienia, że powinny one być zgodne z obowiązującymi normami. Jeśli przedsiębiorca
– wbrew treści naszego zamówienia – dostarczył produkt, który nie jest zgodny z normami, konieczne
będzie dochodzenie swych praw na podstawie rękojmi za wady fi zyczne2.

Konsultacje

Zanim zaczniemy projektować plac zabaw, pamiętajmy, że niezbędna będzie konsultacja z przyszłymi
użytkownikami: dziećmi, rodzicami, opiekunami, instytucjami edukacyjnymi oraz mieszkańcami okolicy.
Jeśli plac zabaw jest zgodny z oczekiwaniami tak dzieci, jak i rodziców, maluchy będą chciały się
na nim bawić a rodzice chętniej będą przychodzić i jednocześnie nadzorować pociechy. Dobre miejsce
zabawy to takie, które daje szeroki wachlarz możliwości, wynikających zarówno z umieszczonego
tam wyposażenia, jak też ukształtowania terenu czy roślinności. Ważne jest także dostosowanie miejsca
do oczekiwań lokalnej społeczności.

 


producenci małej architektury

Archgoods.eu jest regionalnym przedstawicielem firmy Kompan – największęgo producenta placów zabaw w Europie oraz lidera w zakresie bezpieczeństwa placów zabaw. W zespole Archgoods są architekci oraz specjaliści, którzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, w ramach bezpłatnych konsultacji.

Pełna oferta produktowa dostepna jest na stronie: www.pl.kompan.com

 


 

AUTORZY:

David Yearley
Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom
Royal Society for the Preventiion of Accidents – RoSPA
Dominik Berliński
Centrum Kontroli Placów Zabaw

 

Niniejsza publikacja została sfi nansowana dzięki wsparciu fi nansowemu Wspólnoty Europejskiej
w ramach wspólnego działania Bezpieczne place zabaw
(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja może być bez zezwolenia powielana i publikowana w części bądź całości.
W przypadku wykorzystania zawartych w niej informacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprzejmie prosi o powiadomienie
o sposobie wykorzystania publikacji:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Nadzoru Rynku
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
E-mail: dnr@uokik.gov.pl

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.