Beton UHPC — co to jest i jakie ma właściwości ?

Beton wysokowartoś­ciowy z ang­iel­skiego UHPC (Ultra High Per­for­mance Con­crete) jest coraz pop­u­larniejszym mate­ri­ałem stosowanym przy pro­dukcji ele­men­tów małej architek­tu­ry; ławek, koszy na śmieci, a także ele­men­tów wiat przys­tan­tkowych. Jest wiele powodów tej ros­nącej pop­u­larnoś­ci. Poniżej postaramy się wszys­tko wyjaśnić. Beton UHPC  jest gen­er­acją betonu zwykłego, uzyskaną na drodze mody­fikacji składu pod wzglę­dem zarówno jakoś­ciowym i iloś­ciowym. Celem wprowadzenia mody­fikacji było zre­dukowanie słabych stron betonu zwykłego. Beton wysokowartoś­ciowy wykony­wany jest z cemen­tu wysok­iej jakoś­ci, przy zachowa­niu niskiego współczyn­ni­ka wod­no-cemen­towego (wod­no-spoi­wowego) oraz z zas­tosowaniem wysoce efek­ty­wnych domieszek chemicznych tj. plas­ty­fika­torów, super­pal­sty­fika­torów, dodatków min­er­al­nych, szczegól­nie pyłu krzemionkowego, jak również mikrowypeł­ni­aczy i włókien (rys.1)   beton uhpc co to jest   Betony UHPC charak­teryzu­ją się: •   wysoką wytrzy­małoś­cią na ściskanie > 60 MPa, •   dobrą ura­bi­al­noś­cią mieszan­ki betonowej, •   wysoką szczel­noś­cią (niską prze­puszczal­noś­cią mediów ciekłych i gazowych), •   wysoką odpornoś­cią na dzi­ałanie agresy­wnych czyn­ników środowiskowych,odpornością na agresję chemiczną, •   mro­zood­pornoś­cią, •   wodoszczel­noś­cią, •   niska nasiąk­li­woś­cią, •   odpornoś­cią na ścieranie beton UHPC   Porów­nanie ciężaru betonu UHPC do innych materiałów Jed­ną z zalet betonu UHPC zwłaszcza w kon­tekś­cie zas­tosowa­nia przy pro­dukcji ele­men­tów małej architek­tu­ry jest cieżar. Wyższa wytrzy­małość na ściskanie może obniżyć zapotrze­bowanie iloś­ciowe na beton (do 30%) oraz na stal zbro­je­niową — co wpły­wa na ciężar ele­men­tów wyko­nanych z betonów UHPC. . Kon­strukc­je wyko­nane przy uży­ciu betonu BWW charak­teryzu­ją się wysoką trwałoś­cią, co pozwala obniżyć kosz­ty kon­serwacji i utrzy­ma­nia w trak­cie eksploatacji. ciężar betonu UHPC