Author Archives: Tomasz Matuszczak

Wszystko o stali corten

Wysok­iej jakoś­ci spec­jal­na stal na przed­mio­ty ogrodowe Stal CORTEN* jest rodza­jem stali niskostopowej, która charak­teryzu­je się odpornoś­cią na warun­ki atmos­fer­yczne. Pod wpły­wem zmi­en­nych warunk­ów atmos­fer­ycznych na powierzch­ni stali tworzy się warst­wa ochron­na.. Stal Corten ma pon­ad­prze­cięt­ną żywot­ność, nie wyma­ga mal­owa­nia i nada­je się w całoś­ci do recyk­lin­gu. Uży­wamy tylko bard­zo wysok­iej jakoś­ci stali klasy S355J2W + N, numer mate­ri­ału 1.8965, która może być również gię­ta i spawana odpowied­nim […]

Donice ogrodowe — 3 najczęstsze problemy i jak im zaradzić

Więk­szość ogrod­ników bory­ka się z podob­ny­mi prob­le­ma­mi doty­czą­cy­mi don­ic ogrodowych. Ziden­ty­fikowal­iśmy je i przy­go­towal­iśmy trzy wskazów­ki — jak im zaradz­ić. 1- Miejs­ca zacienione Rozwój niek­tórych roślin w miejs­ca zacienionych jest utrud­niony, dlat­ego w takim przy­pad­ku kluc­zowy jest wybór roślin, które toleru­ją cień lub ros­ną przy mniejszym nasłonecznie­niu. Wybierz rośliny, które kocha­ją wilgoć, ponieważ gle­ba w zacienionej przestrzeni pozosta­je wilgo­t­na. 2- Miejs­ca […]

Projektowanie placów zabaw z myślą od dzieciach niepełnosprawnych — Równość w zabawie — RAPORT

Równość w zabaw­ie W roku 2006 roku Zgro­madze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych  przyjęła Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych. Deklarac­ja zale­ca uni­w­er­salne pro­jek­towanie, które odnosi się do takich rozwiązań, które są użyteczne dla wszys­t­kich ludzi, w jak najwięk­szym zakre­sie, bez potrze­byadap­tacji lub spec­jal­isty­cznych zmi­an. Ter­min ten odnosi się do pro­duk­tów, środowisk, pro­gramów i usług, i nie wyk­lucza urządzeń pomoc­niczych dla poszczegól­nych grup osób niepełnosprawnych. Zasady ogólne pro­jek­towa­nia uni­w­er­sal­nego: […]

Czym kierować się przy wyborze — część 1. kosze uliczne i kosze parkowe

Pole­cane pro­duk­ty: don­ice betonowe don­ice na taras don­ice stalowe   Poniżej postaramy się przean­l­i­zować główne czyn­ni­ki, które należy brać pod uwagę przy wyborze koszy ulicznych lub koszy parkowych.     Zan­im wybierzesz kosz na śmieci, powinieneś wziąć pod uwagę kil­ka czyn­ników. Częs­to to, co spraw­ia, że ​​kosz na śmieci jest ide­al­ny dla jed­nego Klien­ta, czyni go nieod­powied­nim dla innego.   1. […]

Beton UHPC — co to jest i jakie ma właściwości ?

Beton wysokowartoś­ciowy z ang­iel­skiego UHPC (Ultra High Per­for­mance Con­crete) jest coraz pop­u­larniejszym mate­ri­ałem stosowanym przy pro­dukcji ele­men­tów małej architek­tu­ry; ławek, koszy na śmieci, a także ele­men­tów wiat przys­tan­tkowych. Jest wiele powodów tej ros­nącej pop­u­larnoś­ci. Poniżej postaramy się wszys­tko wyjaśnić. Beton UHPC  jest gen­er­acją betonu zwykłego, uzyskaną na drodze mody­fikacji składu pod wzglę­dem zarówno jakoś­ciowym i iloś­ciowym. Celem wprowadzenia mody­fikacji było zre­dukowanie słabych […]