Author Archives: Tomasz Matuszczak

Wybór wiat przystankowych

Co to znaczy dobra wiaty przystankowa? Dobra wia­ta auto­bu­sowa jest istot­nym ele­mentem efek­ty­wnego sys­te­mu miejskiego trans­portu zbiorowego. [...]

Wszystko o stali corten

Wysokiej jakości specjalna stal na przedmioty ogrodowe Stal CORTEN* jest rodza­jem stali niskostopowej, która charak­teryzu­je się odpornoś­cią [...]

Donice ogrodowe — 3 najczęstsze problemy i jak im zaradzić

Więk­szość ogrod­ników bory­ka się z podob­ny­mi prob­le­ma­mi doty­czą­cy­mi don­ic ogrodowych. Ziden­ty­fikowal­iśmy je i przy­go­towal­iśmy trzy wskazów­ki — jak im zaradzić. [...]

Projektowanie placów zabaw z myślą od dzieciach niepełnosprawnych — Równość w zabawie — RAPORT

Równość w zabawie W roku 2006 roku Zgro­madze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych  przyjęła Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych. [...]

Czym kierować się przy wyborze — część 1. kosze uliczne i kosze parkowe

Pole­cane produkty: don­ice betonowe don­ice na taras don­ice stalowe   Poniżej postaramy się przean­l­i­zować główne czyn­ni­ki, [...]

Beton UHPC — co to jest i jakie ma właściwości ?

Beton wysokowartoś­ciowy z ang­iel­skiego UHPC (Ultra High Per­for­mance Con­crete) jest coraz pop­u­larniejszym mate­ri­ałem stosowanym przy pro­dukcji [...]