Author Archives: Tomasz

Normy dotyczące placów zabaw — cz. 8

Pobież najnowszy kat­a­log placów zabaw Kom­pan. Wprowadze­nie Europe­jskie normy doty­czące placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich pol­skie wer­sje są oznac­zone jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostały po raz pier­wszy ogłos­zone w 1998 r. i w znacznym stop­niu opier­ały się na bry­tyjskiej normie BS 5696 oraz niemieck­iej DIN 7926. Nor­ma PN-EN 1176 skła­da się z dziewię­ciu częś­ci, pier­wsza doty­czy ogól­nych wyma­gań […]

KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW — CZ. 7

  Uwa­gi ogólne Bez­pieczeńst­wo dzieci na pla­cach zabaw nie tylko zależy od odpowied­niego zaplanowa­nia oraz wyboru właś­ci­wego wyposaże­nia. Niezbęd­ny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i zapewnie­nie reg­u­larnych kon­troli oraz utrzy­manie najwyższych stan­dard­ów bez­pieczeńst­wa. Nor­ma PN-EN 1176–7 zale­ca, aby prowadz­ić trzy rodza­je kon­troli placów zabaw. Wykonu­jąc je admin­is­tra­torzy real­izu­ją swo­je pod­sta­wowe obow­iąz­ki wobec użytkown­ików. Inspekc­je powin­ny obe­j­mować cały plac, włącznie ze ścieżka­mi, ogrodzeni­a­mi, […]

DOSTARCZENIE I MONTAŻ WYPOSAŻENIA — CZ. 6

Dostaw­cy   Nie wol­no nam zanied­bać sprawdzenia dostaw­cy urządzeń na plac zabaw oraz pod­mio­tu, który dokona mon­tażu. Orga­ni­za­c­je zrzesza­jące przed­siębior­ców lub inżynierów czy izby prze­mysłowohand­lowe mogą posi­adać infor­ma­cję o rzetel­nych part­ner­ach z intere­su­jącej nas branży. Pod­mio­ty, które nie są zrzes­zone w takich orga­ni­za­c­jach mogą być równie wiary­godne, tym niem­niej przed naw­iązaniem współpra­cy zawsze sprawdźmy opinię na ich tem­at (pod­py­ta­jmy innych admin­is­tra­torów, sprawdźmy fora inter­ne­towe). Zamówie­nie […]

PLANOWANIE KRAJOBRAZU I ROŚLINNOŚCI NA PLACU ZABAW — CZ. 5

Planowanie kra­jobazu i roślin­noś­ci na placu zabaw   Wyko­rzys­tanie kra­jo­brazu oraz zasadze­nie atrak­cyjnej roślin­noś­ci sprawi, że zabawa stanie się jeszcze więk­szą fra­jdą. Pamię­ta­jmy przy tej okazji o zasadze­niu drzew, które zapewnią cień małym dzieciom. Drze­wa nie tylko zaofer­u­ją cień, ale także pod­niosą walo­ry wiz­ualne placu. Jeśli plac zabaw zna­j­du­je się na ter­e­nach poza­miejs­kich zas­tanówmy się, czy nie należało­by poz­wolić, aby poras­tała go wyso­ka trawa czy polne kwiaty. Moż­na […]

BEZPIECZNE PLACE ZABAWPROJEKTOWANIECZ. 4

Ustaw­ie­nie urządzeń na placu   Zwróćmy uwagę, w jaki sposób dzieci porusza­ją się po placu zabaw. Czy wchodząc na plac zabaw będą musi­ały prze­jść przo­dem do huś­ta­ją­cych się obok wejś­cia? Czy schodząc ze zjeżdżal­ni czy karuzeli nie natkną się na inne dzieci bie­ga­jące w pobliżu? Jeśli tylko jest to możli­we umieszcza­jmy huśtaw­ki w takim ustaw­ie­niu wobec ogrodzenia, aby utrud­nić prze­jś­cie za buja­ją­cy­mi się dzieć­mi. Zjeżdżal­nie nie powin­ny być ustaw­iane w kierunku połud­niowym, […]

BEZPIECZNE PLACE ZABAWPROJEKTOWANIECZ. 3

CZ. 3. PROJEKTOWANIE     Kil­ka uwag ogól­ny Bez­pieczne place zabaw — pro­jek­towanie rozpoczy­namy od prac nad zagospo­darowaniem terenu. Zbyt częs­to bierze się pod uwagę wyłącznie urządzenia, jakie zostaną tam zain­stalowane. Tym­cza­sem najważniejszy jest po pros­tu dobry pomysł. Sko­rzys­ta­jmy z tego, co zaofer­owała natu­ra: uwzględ­ni­jmy w pro­jek­cie ist­niejącą roślin­ność, uksz­tał­towanie terenu, podłoże. Wszys­tko to, wraz ze sprzętem, powin­no kom­ponować się w jed­ną […]

BEZPIECZNE PLACE ZABAW — ZAGADNIENIA PRAWNE — CZ.2

CZ. 2. ZAGADNIENIA PRAWNE   Zagad­nienia prawne Place zabaw to na ogół zestaw wielu urządzeń, zarówno trady­cyjnych, jak i nowoczes­nych: zjeżdżal­ni, huśtawek, ścianek do wspinacz­ki. W miejs­cach rekreacji zna­j­du­ją się także takie ele­men­ty, jak: pło­ty, bram­ki, śmiet­ni­ki, chod­ni­ki, rośliny czy tablice infor­ma­cyjne. Urządzenia zamon­towane na placu zabaw podle­ga­ją, co do zasady, unor­mowan­iom dyrek­ty­wy w spraw­ie ogól­nego bez­pieczeńst­wa pro­duk­tów (2001/95/WE). Bardziej szczegółowe przepisy są […]

Bezpieczny plac zabaw — wprowadzenie — cz.1

Cz. 1. Wprowadze­nie — Bez­pieczne place zabaw   Pra­wo każdego dziec­ka do zabawy gwaran­tu­je kon­wenc­ja przyję­ta przez Zgro­madze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych 20 listopa­da 1989 r. W artykule 31 kon­wencji może­my przeczy­tać, że uzna­je się pra­wo dziec­ka do wypoczynku i cza­su wol­nego oraz uczest­niczenia w zabawach i zaję­ci­ach rekrea­cyjnych, tym samym zabawę określono jako jeden z inte­gral­nych ele­men­tów składa­ją­cych się na dziecińst­wo. Zadaniem rodz­iców i opiekunów jest […]

Aerobik dla dzieci

Prestiżowy Stan­ford Chil­dren’s Health — Szpi­tal dziecię­cy opub­likował artykuł na tem­at znaczenia ćwiczeń aer­obowych w życiu dziec­ka. Od sil­niejszych koś­ci i mięśni, po więk­sze szanse na bycie zdrowym w wieku dorosłym. W artykule zna­j­du­ją się przykłady ćwiczeń:     Aer­o­bik dla dzieci Rola ruchu i ćwiczeń w praw­idłowym roz­wo­ju dzieci jest nieoce­niona. Ćwiczenia aer­obowe są bard­zo ważne dla zapewnienia praw­idłowego roz­wo­ju dzieci. Dzieci ćwiczące mają zazwyczaj: […]