Czy wiesz, że to pierwsze lata życia mają kluczowy wpływ na aktywność w dorosłym życiu. Właśnie we wczesnym okresie rozwoju wyrabia się nawyk aktywności fizycznej.

Z najnowszych badań wyni­ka, że  ryzyko otyłoś­ci i ryzyko chorób układu krąże­nia pojaw­ia­ją się już we wczes­nych lat­ach dziecięcego życia, w wyniku czego dochodzi do zmi­an w układzie krwionośnym i i ostate­cznie chorób układu krąże­nia. Są one wykry­wane u dzieci w wieku 3 lat, które mają zwięk­szoną masę ciała (BMI), wysok­ie ciśnie­nie, wyso­ki poziom tłuszczów we krwi i wyso­ki poziom cho­les­terolu.

https://pl.kompan.com/aktywnosc-fizyczna-dzieci-w-wieku-przedszkolnym

Do ciekawych wniosków dos­zli naukow­cy przeprowadza­ją­cy badanie Euro­pean Youth Heart Stud­ies (EYHS). Zauważyli oni mianowicie  korelac­je między czyn­nika­mi ryzy­ka, a liczbą godzin akty­wnoś­ci fizy­cznej u dzieci wieku od 9 do 15 roku życia. Nieste­ty sto­sunkowo mała licz­ba badań kon­cen­tru­je się na kwes­t­i­ach związanych z akty­wnoś­cią  dzieci w wieku przed­szkol­nym. Jed­nak wyni­ki wszys­t­kich badań są jed­noz­naczne —  niewys­tracza­ją­ca ilość akty­wnoś­ci fizy­cznej u dzieci w wieku przed­szkol­nym jest bard­zo szkodli­wa.

W Polsce pon­ad 80% dzieci w wieku 5 lat uczęszcza do różnego rodza­ju przed­szkoli. Oznacza to, że praw­ie każde dziecko w tym wieku jest pow­iązane z jakimś sche­matem codzi­en­nego życia i opie­ki. Więk­szość cza­su dzieci spędza­ją w placów­ce przed­szkol­nej, która powin­na zapew­ni­ać odpowied­nie środowisko, które pro­mu­je akty­wność fizy­czną wśród dzieci.

Nieste­ty bada­nia potwierdza­ją, że akty­wność fizy­cz­na w przed­szko­lach jest ogranic­zona — jest to wyzwanie które stoi przed środowiskiem nauczy­ciel­skim w całej Europie. Mimo powo­gi prob­le­mu, akty­wność fizy­cz­na dzieci w wieku przed­szkol­nym nie doczekała się wielu dogłęb­nych badań i anal­iz. Dlat­ego tem­atem zajał się Kom­pan Play Insti­tute — jed­nos­t­ka badaw­cza firmy Kom­play — najwięk­szego pro­du­cen­ta placów zabaw na świecie. Przed rozpoczę­ciem tego typu badań ważnym dla zespołu badaw­czego stało się określe­nie deter­mi­nan­tów akty­wnoś­ci fizy­cznej u dzieci w wieku przed­szkol­nym.

Cel badań pilotażowych: 

1) Zbadanie i anal­iza poziomu akty­wnoś­ci fizy­cznej u dzieci w wieku przed­szkol­nym w trak­cie zajęć przed­szkol­nych.

2) Ustal­e­nie czyn­ników demograficznych, które mają znaczą­cy wpływ na poziom akty­wnoś­ci fizy­cznej u dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

Naukow­cy wzięli pod uwagę następu­jące czyn­ni­ki: płeć dziec­ka, wiek, rodzaj przed­szko­la, miejsce położe­nia przed­szko­la i dane soc­jal­no-demograficzne rodz­iców.  Spec­jal­iś­ci Kom­pan Play Insti­tute badali akty­wność fizy­czną dzieci w przed­szko­lach różnego typu w różnych miejs­cach.

Bada­nia zostały przeprowad­zone na grupie 184 dzieci w 7 placówkach edukacji przed­szkol­nej.

Cały raport moż­na pobrać na stron­ie:

https://pl.kompan.com/aktywnosc-fizyczna-dzieci-w-wieku-przedszkolnym